Klauzula Informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz w dniu 4 maja 2019r. nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, informujemy Państwa, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Strzelec, adres: Kancelaria Radcy Prawnego w Katowicach, 40-093, przy ul. Słowackiego 41/43/7, telefon: 32 307 02 19, e-mail: biuro@strzelec-kancelaria.pl
  • Zebrane dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy/w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa/w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dotyczących  realizacji ewentualnych roszczeń,   na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) i f) RODO.
  • Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzania u Administratora czynności kontrolnych i audytowych, oraz podmiotom upoważnionym przez Administratora i przetwarzającym dane w imieniu Administratora.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany właściwymi przepisami prawa/okres realizacji umowy/do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń powstałych w zw. z umową/w przypadku danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego – 10 lat od końca roku w którym zakończyło się postępowanie w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych, w zakresie, w jakim prawa te nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy zawodowej. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, za wyjątkiem przypadku przetwarzania danych w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy pomiędzy stronami oraz do realizacji umowy i prowadzenia rozliczeń między stronami. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą podlegać profilowaniu.

 

Print Friendly, PDF & Email