Projekty

Czym zajmowaliśmy się na zlecenie naszych Klientów (przykładowe projekty):

PRAWO WODNE i GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 • ustanawianie stref ochronnych ujęć wody, prawne aspekty przygotowywania analiz ryzyka,
 • gospodarka osadami ściekowymi na oczyszczalni ścieków, w tym doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych na usługi polegające na odbiorze odpadów z oczyszczalni ścieków,
 • wyznaczanie aglomeracji wodno-ściekowych,
 • status prawny i właścicielski urządzeń wodnych,
 • opiniowanie procedur rejestrowania spółek wodnych.

OCHRONA ŚRODOWISKA i ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 • zasady ustanawiania i charakter prawny obszarów chronionych Natura 2000,
 • prawne aspekty realizacji inwestycji na obszarach chronionych Natura 2000,
 • ochrona gruntów leśnych, procedura nadawania/pozbawiania statusu lasu ochronnego,
 • zadania organów administracji, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurach planistycznych,
 • doradztwo w procedurach związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych i ocenami oddziaływania na środowisko.

ENERGETYKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 • status prawny prosumenta na rynku energii elektrycznej, analizy prawne projektu biznesowego tworzenia tzw. wirtualnych elektrowni,
 • prawne zasady funkcjonowania klastra energetycznego; tzw. miejskich operatorów energetycznych; zadań samorządów w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną,
 • opiniowanie procedur przyłączania odbiorców do sieci, w tym mikroinstalcji,
 • rola i zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, uzyskiwanie decyzji wyznaczającej OSD,
 • regulacja zasad korzystania z nieruchomości na potrzeby infrastruktury energetycznej, ustanawianie służebności przesyłu,
 • polityka klimatyczna; system handlu emisjami CO2, kompleksowe analizy regulacji unijnych i krajowych, w tym reprezentowanie Klienta przed organami rządowymi i KOBIZE,
 • analizy prawne inwestycji w instalacje kogeneracyjne oraz małe elektrownie wodne,
 • nadzór prawny w projekcie korporacyjnym zmierzającym do rozdzielenia – funkcjonalnego, księgowego i prawnego – działalności dystrybucji energii elektrycznej od sprzedaży energii elektrycznej (tzw. unbundling),
 • współtworzenie Programu Zgodności obowiązującego w spółce dystrybucyjnej energii elektrycznej,
 • opiniowanie umów przyłączeniowych na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu,
 • standaryzacja i tworzenia wzorcowego systemu umów i ogólnych warunków umów detalicznych na dostawy i sprzedaż gazu,
 • prawne aspekty działania biogazowni i analiza systemów wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • obsługa prawna Konsorcjum w zakresie realizacji projektu (dofinansowanie z NCBIR), którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej i udziału OZE w bilansie energetycznym.

GOSPODARKA ODPADAMI

 • doradztwo w procedurach uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadow oraz prowadzenie składowisk odpadów,
 • bieżąca obsługa i analizy prawne dotyczące zasad działania składowiska odpadów,
 • opiniowanie kwestii dotyczących zadań zarządzającego składowiskiem odpadów oraz doradztwo prawne w projektach związanych z wydzierżawieniem i zmianą zarządzającego składowiskiem odpadów,
 • analiza statusu prawnego oraz zasad gospodarowania odpadami powstającymi w oczyszczalni ścieków komunalnych,
 • opiniowanie procedur przyłączenia składowiska odpadów do komunalnej sieci kanalizacyjnej.

PRAWO GOSPODARCZE/CYWILNE/HANDLOWE

 • obsługa i nadzór nad ładem korporacyjnym i działaniem organów spółek handlowych oraz porządkiem rejestrowym,
 • nadzór nad procesem tworzenia i zarządzania dokumentacji organizacyjnej, ustrojowej i wewnętrznej grypy kapitałowej,
 • standaryzacja systemu udzielania pełnomocnictw/prokur w grupie kapitałowej podmiotów handlowych,
 • nadzór nad procesem standaryzacji, zarządzania i zawierania umów handlowych,
 • doradztwo prawne i udział w charakterze członka w radach nadzorczych spółek handlowych,
 • ocena i regulacja stanu prawnego nieruchomości, regulacje wieczystoksięgowe,
 • ustanawianie/znoszenie służebności gruntowych.

PRAWO DOTYCZĄCE ZADAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • zasady udzielania zamówień typu „in-house”,
 • kompleksowa obsługa prawna jednostki powiatu terytorialnego we wszystkich aspektach funkcjonowania (wieloletnie prowadzenie działu prawnego powiatu),
 • zasady powierzania usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego, zlecanie usług i funkcjonowanie tzw. „podmiotu wewnętrznego”,
 • procedura zakładania, tworzenie podstaw funkcjonowania i bieżąca obsługa prawna związku powiatowo – gminnego,
 • doradztwo w bieżących kwestiach prawnych związanych z zarządzaniem zasobami nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

PRAWO PRACY

 • tworzenie i rejestrowanie zakładowych układów zbiorowych pracy,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • reprezentacja w sporach związanych ze stosunkiem pracy.

SPORY SĄDOWE

 • procesy windykacyjne, kompleksowa obsługa w tym zakresie spółdzielni mieszkaniowej, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentacja starosty realizującego zadania Skarbu Państwa, w sprawach związanych z jego zadaniami, w tym sporach dotyczących bezumownego korzystania i opłat za użytkowanie wieczyste,
 • procesy odszkodowawcze o utracone korzyści związane z nie zawarciem umowy (brakiem wyboru oferty) w wadliwie przeprowadzonym postepowaniu przetargowym,
 • prowadzenie procesu o uchylenie decyzji obniżającej emeryturę w związku z tzw. ustawą „dezubekizacyuną”,
 • procesy odszkodowawcze związane z przejęciem nieruchomości pod drogi publiczne i niewłaściwym przeprowadzeniem procedur regulacyjnych przez organy administracji.
Print Friendly, PDF & Email