OZE. Ostateczny projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów.

8 kwietnia 2014r. na posiedzeniu Rady Ministrów, przyjęto ostateczny – na etapie prac rządowych – tekst projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej jako ustawa o OZE). Projekt powinien zostać teraz skierowany do prac sejmowych.
Projektowana ustawa będzie kompleksowo regulować m.in. zasady i warunki oraz mechanizmy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z OZE. Przeniesione do niej zostaną również niektóre regulacje obowiązującego Prawa Energetycznego, w tym regulacje dotyczące obecnego systemu wsparcia opartego na tzw. zielonych certyfikatach; certyfikowania instalatorów instalacji do wytwarzania energii z OZE; akredytowania organizatorów szkoleń w tym zakresie; oraz kar pieniężnych za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy.

KRÓTKI KOMENTARZ DO PROJEKTU USTAWY O OZE

Projektowana ustawa o OZE jest aktem prawnym długo oczekiwanym w branży energetycznej, oraz wśród inwestorów i instytucji finansujących. Obecnie obowiązują już w prawie polskim dość rozbudowane regulacje dotyczące wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym regulacje dotyczące wytwarzania i odsprzedaży energii produkowanej przez osoby fizyczne na własne potrzeby (tzw. prosumenci). Projekt nowej ustawy w dużym stopniu bazuje, a w niektórych elementach powtarza obecne regulacje. Niemniej jednak wprowadza również dość poważne modyfikacje.
Wśród najważniejszych zmian trzeba wskazać na wprowadzenie generalnych ograniczeń przedmiotowych i czasowych systemu wsparcia produkcji energii z OZE (15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035r.) oraz wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego mechanizmu wsparcia produkcji tej energii, a mianowicie systemu aukcyjnego. System ten ma dawać wytwórcy energii z OZE gwarancję odkupu wytworzonej przez taką instalację energii, przez okres 15 lat, po cenie ustalonej w aukcji (z uwzględnieniem waloryzacji), pod warunkiem przedstawienie najefektywniejszej kosztowo oferty (tj. wygrania aukcji).
Nowy system stymulować ma rozwój niewielkich lokalnych instalacji oraz opierać się na zasadzie obowiązkowego zakupu energii z OZE przez sprzedawców zobowiązanych oraz przyznania tym sprzedawcom prawa do zwrotu różnicy między zapłaconą ceną energii z OZE (energia droższa od konwencjonalnej), a średnią ceną energii na rynku. Finansowanie systemu ma odbywać się poprzez nową opłatę obciążająca konsumentów (tzw. opłata OZE) rozliczaną za pośrednictwem dedykowanego do tego podmiotu prawnego – Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.

Odnośnie energetyki prosumenckiej proponuje się, aby prowadzenie działalności w tym zakresie nie wymagało zakładania działalności gospodarczej, ani posiadania koncesji, a rozliczanie
się z prosumenta z przedsiębiorstwem energetycznym następowało w okresie półrocznym.

W związku z tym, że system wsparcia OZE stanowi pomoc publiczną, wejście w życie nowych regulacji, w zakresie dotyczącym wsparcia produkcji OZE, uzależnione będzie od pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w zakresie dozwolonej pomocy publicznej. Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE mają zacząć obowiązywać dopiero po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Do tego dnia zatem w mocy pozostaną dotychczasowe przepisy zawarte w ustawie – Prawo energetyczne (co w praktyce może oznaczać jeszcze dość znaczny okres czasu, zważywszy, że pomimo zapowiedzi, na dzień dzisiejszy projekt nie został jeszcze skierowany do Sejmu).

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z 28 marca 2014, ver. 6.3, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014r.

Print Friendly, PDF & Email