Prawo energetyczne. Kogeneracja. Przedłużenie wsparcia.

Po długim okresie oczekiwania znamy już kształt systemu wsparcia dla produkcji energii w tzw. kogeneracji wysokosprawnej (czyli równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego). Nowelą do Prawa energetycznego, przedłużono, do dnia 31 czerwca 2019r., mechanizmy wsparcia dla produkcji kogeneracyjnej w źródłach węglowych i gazowych (dotychczasowe mechanizmy zapewniające wsparcie wygasły 31 marca 2013r.).

Podstawowe zasady systemu wsparcia pozostały niezmienione (system żółtych i czerwonych certyfikatów), ale nieznacznej zmianie uległ sposób liczenia wartości opłaty zastępczej. Mianowicie Prezes URE otrzymał możliwość szerszej ingerencji w określanie składników stanowiących podstawę obliczenia tej opłaty. Nowelizacja określiła zakresy obowiązków uzyskania i umorzenia odpowiedniej ilości certyfikatów na lata 2014 – 2018.

Co istotne świadectwa pochodzenia wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed wejściem w życie ustawy wykluczono z możliwość rozliczania obowiązków umorzenia świadectw, ale z drugiej strony przy ustalaniu zakresu tego obowiązku wyłączono energię zakupioną lub sprzedaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 490.
Nowelizacja weszła w życie 30 kwietnia 2014r.

Print Friendly, PDF & Email