Pakiet klimatyczny. Komisja Europejska. Założenia strategiczne do 2030r.

22 stycznia 2014r. Komisja Europejska opublikowała propozycje nowych ram europejskiej legislacji w sprawie klimatu i energetyki na lata 2020 – 2030. Propozycje te zaostrzają politykę klimatyczną UE i zostały ostrożnie, jednak przychylnie przyjęte na forum Rady Europejskiej na posiedzeniu 21 marca 2014r.

Komisja zaproponowała między innymi:

  • podniesienie celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE na rok 2030 do 40 %; zwiększenia w tym czasie udziału energii odnawialnej w UE o min. 27 %. zwiększenia poziomu oszczędności energii do ok. 25 %
  • ustanowienie, od roku 2021, mechanizmu umożliwiającego Komisji bezpośrednie sterowanie podażą krajowych uprawnień do emisji CO2 ( tzw. rynkowa rezerwa stabilizacyjna);
  • wprowadzenie zmian w zakresie pomocy publicznej państwa w sektorze energetyki i ochrony środowiska.

Komisja wskazała także na:

  • istotne znaczenie i potrzeby rozwijania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (CCS) jako docelowo jedyny dostępny sposób redukcji bezpośrednich emisji z procesów przemysłowych na wielką skalę.
  • planowany w latach 2014–2020 znaczny wzrost finansowego wsparcia unijnego na masowe zastosowanie energii odnawialnej, efektywność energetyczną, niskoemisyjny transport miejski i rozwiązania w zakresie inteligentnych sieci w Unii Europejskiej.

Z tak nakreślonymi celami dokument przygotowany przez Komisję trafił pod obrady Rady Europejskiej, która na posiedzeniu 20-21 marca 2014r., zajęła zrównoważone stanowisko akceptujące kierunki proponowane przez Komisję. Rada potwierdziła aktualny cel UE w zakresie odejścia od stosowania paliwa węglowego w produkcji energii do 2050r., przedstawiła zgodę i własne wytyczne do kontynuacji prac przez Komisję oraz zapowiedziała, że ostateczne ramy nowej polityki klimatycznej zostaną podjęte nie później niż w październiku 2014r.
Podstawy prawne:
1. Dokument Komisji Europejskiej pod nazwą Ramy Polityczne na lata 2020 – 2030 dotyczące klimatu i energii, COM(2014)15 final.
2. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z dnia 21 marca 2014r., EUCO 7/1/14, REV. 1.

Print Friendly, PDF & Email