CO2. System ETS. Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji.

Po wielu miesiącach niepewności i wyczekiwania, w kwietniu br. zostały wydane na rachunki uprawnionych podmiotów bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla wytwórców energii jak i dla innych gałęzi przemysłu.

 

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych prowadzący instalacje, objęte systemem, którym przyznano uprawnienia do emisji, powinni wnieść opłatę za wprowadzanie CO2 do powietrza (aktualnie jedynie za rok 2013r.). Opłatę taką wnosi się w dwóch równych częściach na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym pierwsza część powinna zostać uiszczona w ciągu 30 dni od wydania uprawnień do emisji.

W związku z wydaniem uprawnień w dniu 30 kwietnia 2014r upłynął ustawowy termin rozliczenia emisji za rok 2013r.. Termin ten obwarowany jest sankcją w postaci kary pieniężnej nakładanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (wysokość kary określona jest jako iloczyn uprawnień do emisji nieumorzonych oraz stawki kary w wysokości 100 euro w przeliczeniu na PLN).

 

Podstawy prawne
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. (Dz. U. 2014.472)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz
z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. 2014.439)
3. Ustawa z  28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Print Friendly, PDF & Email