Blog

power-poles-upper-lines-power-lines-high-voltage-47307

Zamknięte Systemy Dystrybucyjne.

23 października 2018r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt obszernej nowelizacji ustawy – Prawo Energetyczne[1]. Jedną z zawartych w nim propozycji legislacyjnych jest regulacja materii dotyczącej tzw. Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (ZSD). Rozwiązanie to adresowane jest do właścicieli i operatorów małych systemów dystrybucji energii elektrycznej, których głównym przedmiotem działalności gospodarczej nie jest jednak sama dystrybucja energii elektrycznej (planowane

Czytaj więcej

pexels-photo-207408

Kogeneracja w roku 2019 – nowe zasady wsparcia.

Aktualnie obowiązujący w Polsce system wspierania produkcji energii elektrycznej i ciepła w tzw. kogeneracji, oparty o tzw. „żółte” certyfikaty, przestanie funkcjonować z końcem roku 2018. W związku z powyższym 16 października 2018r. Ministerstwo Energii, po prowadzonych od dłuższego czasu konsultacjach publicznych, przekazało pod obrady Rady Ministrów zaktualizowaną propozycję nowego modelu wsparcia, tj. nowej ustawy o

Czytaj więcej

bathroom-black-and-white-blur-615326

Strefy ochronne ujęć wody w Prawie Wodnym. Analiza ryzyka.

Dla ochrony jakości wody pitnej istotną funkcję pełnią tzw. strefy ochronne. Obecnie, po zmianach legislacyjnych ustawy Prawo Wodne w 2017 r., występują dwa typy stref ochronnych, mianowicie strefy obejmujące teren ochrony bezpośredniej (dotyczący samego ujęcia wody) oraz obejmujące teren ochrony pośredniej i bezpośredniej (dotyczący generalnie ujęcia wody i obszaru jego zasilania). Przepisy Prawa Wodnego zawierają

Czytaj więcej

Czy przejmując punkt zbiórki złomu będziesz zobligowany uzyskać decyzję środowiskową?

Przejęcie punktu złomu a obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i uzyskania decyzji środowiskowej. Podjęcie działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia administracyjnego. W niektórych przypadkach, jeżeli dodatkowo dane przedsięwzięcie gospodarcze można będzie zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem takiego zezwolenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania w celu

Czytaj więcej

Odpowiedzialność dostawcy za przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Odpowiedzialność za przerwy w dostawie energii elektrycznej – wina w kontrakcie czy delikt? Czy możliwe jest dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane przerwą w dostawie energii elektrycznej, w przypadku gdy przerwa taka nie przekracza czasu dozwolonego przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne? Jak postąpić w sytuacji, gdy dostawca energii zastrzegł w umowie, że nie odpowiada za

Czytaj więcej

Obowiązek usunięcia odpadów składowanych nielegalnie. Wybrane zagadnienia prawne.

Właściciel nieruchomości gruntowej, na której znajdują się odpady (a nie jest to przy tym miejsce do tego celu przeznaczone, objęte określonym zezwoleniem administracyjnym) musi liczyć się z obowiązkiem usunięcia tych odpadów na własny koszt. Może się to zdarzyć nawet w wypadku, gdy odpady nie zostały wytworzone, ani porzucone przez aktualnego właściciela nieruchomości, tj. np. gdy nabył on działkę już

Czytaj więcej

pakiet klimatyczny a prawo

Pakiet klimatyczny. Komisja Europejska. Założenia strategiczne do 2030r.

22 stycznia 2014r. Komisja Europejska opublikowała propozycje nowych ram europejskiej legislacji w sprawie klimatu i energetyki na lata 2020 – 2030. Propozycje te zaostrzają politykę klimatyczną UE i zostały ostrożnie, jednak przychylnie przyjęte na forum Rady Europejskiej na posiedzeniu 21 marca 2014r. Komisja zaproponowała między innymi: podniesienie celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w

Czytaj więcej

CO2. System ETS. Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji.

Po wielu miesiącach niepewności i wyczekiwania, w kwietniu br. zostały wydane na rachunki uprawnionych podmiotów bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla wytwórców energii jak i dla innych gałęzi przemysłu.   Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych prowadzący instalacje, objęte systemem, którym przyznano uprawnienia do emisji,

Czytaj więcej

Prawo energetyczne. Kogeneracja. Przedłużenie wsparcia.

Po długim okresie oczekiwania znamy już kształt systemu wsparcia dla produkcji energii w tzw. kogeneracji wysokosprawnej (czyli równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu technologicznego). Nowelą do Prawa energetycznego, przedłużono, do dnia 31 czerwca 2019r., mechanizmy wsparcia dla produkcji kogeneracyjnej w źródłach węglowych i gazowych (dotychczasowe mechanizmy zapewniające wsparcie wygasły 31 marca

Czytaj więcej

wia-traki

OZE. Ostateczny projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów.

8 kwietnia 2014r. na posiedzeniu Rady Ministrów, przyjęto ostateczny – na etapie prac rządowych – tekst projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej jako ustawa o OZE). Projekt powinien zostać teraz skierowany do prac sejmowych. Projektowana ustawa będzie kompleksowo regulować m.in. zasady i warunki oraz mechanizmy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z OZE. Przeniesione

Czytaj więcej