NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ

Dnia 21 sierpnia 2019r. weszły w życie niektóre przepisy dużej, zapowiadanej już od dłuższego czasu, nowelizacji procedury cywilnej (Dz. U. 2019r. poz. 1469). Ma ona w założeniu przyspieszyć i uprościć procedury, kładzie też nacisk na polubowne rozwiązywanie sporów. To dobry kierunek. Obawę jednak budzą te z nowych regulacji, które zamiast usprawniać zniechęcają i ograniczają stronę w dostępie do sądów.

GŁÓWNE ZMIANY PROCESU CYWILNEGO

(nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych z sierpnia 2019r.)

 • wyraźne uregulowanie zakazu nadużywania prawa procesowego,
 • ostrzejsze rygory co do formułowania treści pozwu (prawo do oddalania powództw „oczywiście bezzasadnych”),
 • obowiązek skutecznego doręczenia pozwu stronie (koniec z fikcją doręczenia pism na „podwójne awizo”),
 • proceduralne ograniczenia w podnoszeniu zarzutu potrącenia,
 • wprowadzenie pojednawczego posiedzenia przygotowawczego z udziałem pełnomocników i stron,
 • planowanie przez sąd z góry dat wszystkich rozpraw i ich przebiegu,
 • ostrzejsze rygory dotyczące terminów powoływania kolejnych dowodów
  w sprawie,
 • łagodniejsze rygory w zakresie sygnalizowania sądowi uchybień proceduralnych,
 • dopuszczalność składania zeznań przez świadków na piśmie,
 • elektroniczne doręczenia pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami,
 • przyspieszenie czynności w postępowaniu odwoławczym,
 • szersze zastosowanie postępowania uproszczonego w dochodzeniu roszczeń,
 • powrót do odrębnego, szybszego, ale bardziej rygorystycznego postępowania gospodarczego,
 • wzrost opłat od pozwu w większości spraw. O 100% podwyższono generalny limit maksymalnej opłaty od pozwu; znacznie podniesiono wysokość opłat w sprawach o mniejszej wartości (np. przy pozwie o zapłatę 5 tys. zł opłata 400 zł zamiast dotychczasowej 250 zł), podwyższono niektóre opłaty stałe, albo przemodelowano zasady obliczania, osiągając globalnie skutek ich wzrostu,
 • wyższe opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów dokumentów z akt sprawy,
 • obciążenie stron procesu nowymi kosztami np. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo w sądzie, opóźnienie w zwróceniu przeciwnikowi zasądzonych kosztów procesu,
 • nowe stałe koszty w toku procesu np. wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, wezwanie na rozprawę dodatkowego świadka – koszt 100 zł.
Print Friendly, PDF & Email