Author Archives: LukaszStrzelec

STAN NADZWYCZAJNY A RYZYKO ODSZKODOWAŃ/COVID-19

STAN NADZWYCZAJNY A RYZYKO ODSZKODOWAŃ/COVID – 19 Szeroko dyskutowanym na scenie politycznej tematem są obecnie potencjalne skutki odszkodowawcze związane z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w Polsce. Ustalmy zatem, czy stan klęski żywiołowej generuje faktycznie po stronie Skarbu Państwa obowiązek zapłaty odszkodowań? Konstytucja RP, przewidując możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wskazuje, że ustawą można określić podstawy, zakres i

Czytaj więcej

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2020/EPIDEMIA COVID-19

W związku z zagrożeniem wirusem COVID-19, w dniu 31 marca 2020r. zostały uchwalone, istotne dla obrotu gospodarczego przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. W konsekwencji, do obrotu prawnego weszło szereg regulacji prawnych o nadzwyczajnym  i incydentalnym znaczeniu dla otoczenia biznesowego, z których większość ma obowiązywać wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wiele jednak

Czytaj więcej

law

NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ

Dnia 21 sierpnia 2019r. weszły w życie niektóre przepisy dużej, zapowiadanej już od dłuższego czasu, nowelizacji procedury cywilnej (Dz. U. 2019r. poz. 1469). Ma ona w założeniu przyspieszyć i uprościć procedury, kładzie też nacisk na polubowne rozwiązywanie sporów. To dobry kierunek. Obawę jednak budzą te z nowych regulacji, które zamiast usprawniać zniechęcają i ograniczają stronę

Czytaj więcej

blue-bright-electric-216578

MECHANIZM ZAMROŻENIA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH W ROKU 2019, Z UWZGLĘDNIENIEM SYTUACJI SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

W związku z realnym scenariuszem znacznego (kilkudziesięcioprocentowego) skokowego wzrostu cen energii dla jej odbiorców końcowych w bieżącym roku, w grudniu 2018r. Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, która miała za zadanie zablokować wzrost i ustabilizować ceny energii elektrycznej w Polsce (utrzymać na poziomie z 2018r.). W konsekwencji, 28 grudnia 2018r. uchwalono tzw. ustawę o cenach energii,

Czytaj więcej

black-and-white-clouds-landscape-584389

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE-ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYTWÓRCY

Przepisy ustawy o odpadach nakładają na każdego wytwórcę odpadów szereg obowiązków oraz rygorystyczne zasady odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami. Powszechną zasadą jest wyłączna odpowiedzialność wytwórcy za prawidłowość całego późniejszego procesu  gospodarki danym odpadem, tj. od jego wytworzenia do faktycznego unieszkodliwienia, co nie wyklucza oczywiście możliwości przenoszenia posiadania odpadów w trakcie tego procesu, z czym

Czytaj więcej

power-poles-upper-lines-power-lines-high-voltage-47307

Zamknięte Systemy Dystrybucyjne.

23 października 2018r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt obszernej nowelizacji ustawy – Prawo Energetyczne[1]. Jedną z zawartych w nim propozycji legislacyjnych jest regulacja materii dotyczącej tzw. Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (ZSD). Rozwiązanie to adresowane jest do właścicieli i operatorów małych systemów dystrybucji energii elektrycznej, których głównym przedmiotem działalności gospodarczej nie jest jednak sama dystrybucja energii elektrycznej (planowane

Czytaj więcej

pexels-photo-207408

Kogeneracja w roku 2019 – nowe zasady wsparcia.

Aktualnie obowiązujący w Polsce system wspierania produkcji energii elektrycznej i ciepła w tzw. kogeneracji, oparty o tzw. „żółte” certyfikaty, przestanie funkcjonować z końcem roku 2018. W związku z powyższym 16 października 2018r. Ministerstwo Energii, po prowadzonych od dłuższego czasu konsultacjach publicznych, przekazało pod obrady Rady Ministrów zaktualizowaną propozycję nowego modelu wsparcia, tj. nowej ustawy o

Czytaj więcej

bathroom-black-and-white-blur-615326

Strefy ochronne ujęć wody w Prawie Wodnym. Analiza ryzyka.

Dla ochrony jakości wody pitnej istotną funkcję pełnią tzw. strefy ochronne. Obecnie, po zmianach legislacyjnych ustawy Prawo Wodne w 2017 r., występują dwa typy stref ochronnych, mianowicie strefy obejmujące teren ochrony bezpośredniej (dotyczący samego ujęcia wody) oraz obejmujące teren ochrony pośredniej i bezpośredniej (dotyczący generalnie ujęcia wody i obszaru jego zasilania). Przepisy Prawa Wodnego zawierają

Czytaj więcej

Czy przejmując punkt zbiórki złomu będziesz zobligowany uzyskać decyzję środowiskową?

Przejęcie punktu złomu a obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i uzyskania decyzji środowiskowej. Podjęcie działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia administracyjnego. W niektórych przypadkach, jeżeli dodatkowo dane przedsięwzięcie gospodarcze można będzie zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem takiego zezwolenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania w celu

Czytaj więcej

Odpowiedzialność dostawcy za przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Odpowiedzialność za przerwy w dostawie energii elektrycznej – wina w kontrakcie czy delikt? Czy możliwe jest dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane przerwą w dostawie energii elektrycznej, w przypadku gdy przerwa taka nie przekracza czasu dozwolonego przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne? Jak postąpić w sytuacji, gdy dostawca energii zastrzegł w umowie, że nie odpowiada za

Czytaj więcej