Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych wprowadzone w 2022r.

13 października 2022r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 807).

Nowelizacja powyższa wprowadziła szereg nowych regulacji prawnych, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje w tym zakresie i zachęcamy do kontaktu w razie pytań lub potrzeby pogłębienia oceny prawnej w konkretnym przypadku.

CELE I ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI:

 • zwiększania efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami;
 • wzmocnienie instrumentów służących wewnętrznemu nadzorowi;
 • poprawa konkurencyjności i wyników przedsiębiorstw oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju;
 • wyeliminowanie wątpliwości w interpretacji przepisów, podnoszonych przez przedsiębiorców
  i przedstawicieli doktryny;
 • główne znaczenie dla spółek Skarbu Państwa (inicjator zmian Ministerstwo Aktywów Państwowych)

ZAKRES ZMIAN:

 1. Wprowadzenie nowych przepisów regulujących funkcjonowanie spółek w grupach kapitałowych
  – tzw. prawo holdingowe, w tym głównie:
 • tryb powstania grupy spółek;
 • prawo i obowiązek uwzględniania interesu grupy w działalności spółek wchodzących w skład grupy;
 • legalizacja instytucji wiążących poleceń spółki dominującej wobec spółki/spółek zależnych;
 • wzmocnienie pozycji spółki dominującej (kontrola, prawo wykupu udziałów mniejszościowych wspólników spółki zależnej);
 • ochrona wspólników mniejszościowych spółek zależnych (w tym prawo żądania odkupu udziałów);
 • wyłączenie odpowiedzialności członków zarządu spółek zależnych, za skutki wykonania wiążących poleceń spółki dominującej, i członków zarządu spółki dominującej za skutki wiążących poleceń, wydanych w interesie grupy;
 • odpowiedzialność spółki dominującej, wobec spółek zależnych, ich wspólników i wierzycieli, za szkodę wyrządzoną w wyniku wykonania polecenia spółki dominującej.
 1. Zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania organów spółek, w szczególności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich członków, w tym głównie:
 • nowe kompetencje kontrolne Rady Nadzorczej i wspólników;
 • obowiązek protokołowania uchwał Zarządu;
 • ustawowa regulacja zasad organizacji i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej;
 • ujednolicenie zasad liczenia kadencji (pełne lata obrotowe);
 • sformułowanie zasad działania – staranność, lojalność, działanie w granicach ryzyka gospodarczego – Business Judgement Rule”, zachowanie tajemnicy zawodowej;

ZNACZENIE PRAKTYCZNE:

 • w przypadku grupy spółek funkcjonujących jako dominujące i zależne – wskazane jest dokonanie indywidualnej ocena zalet i wad podjęcia działalności w formie grupy spółek;
 • w przypadku wszystkich spółek powstaje obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności począwszy od roku 2022 – pierwsze sprawozdanie zatwierdza Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w 2023r.;
 • w przypadku wszystkich spółek wskazana jest weryfikacja zgodność zapisów w dokumentach wewnętrznych spółek (umowa spółki, regulaminy, itp.) dotyczących protokołowania uchwał Zarządu oraz organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej i ewentualne dostosowanie ich treści; -.
 • w przypadku wszystkich spółek wskazana jest analiza czynności korporacyjnych podejmowanych począwszy od 13.10.2022r., szczególnie w odniesieniu do posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz skutków ewentualnych niezgodności (teoretyczne ryzyko możliwości podważania uchwał podjętych w trybie niezgodnym w pełni ze znowelizowanymi przepisami).

 

Print Friendly, PDF & Email